Print venlig side
 
 

VedtægterVedtægter for Socle du Monde ApS

1. Navn
1.1. Selskabets navn er Socle du Monde ApS.

2. Hjemsted
2.1. Selskabets hjemstedskommune er Herning.

3. Formål
3.1. Selskabets formål er at organisere og afholde Socle du Monde biennalerne
hvert andet år i Herning samt at forestå dertil knyttede aktiviteter.
3.2. Selskabets aktiviter skal være baseret på non-profit principper, idet selskabets
aktiviteter primært skal være almennyttige og medvirke til at udbrede kendskab og udvikle sansen for nyere dansk og udenlandsk kunst samt industriel formgivning.

4. Kapital
4.1. Selskabets kapital udgør kr. 150.000,00 fordelt i anparter á kr. 1.000,00 og
multipla heraf.

4.2. Der oprettes en fortegnelse over anpartshaverne, som skal indeholde samtlige
anpartshaveres navne og adresser samt anparternes størrelse. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i fortegnelsen med oplysning om den nye anpartshavers eller panthavers navn og bopæl samt størrelsen af anparten, hvis der ikke efter nærværende vedtægter er noget til hinder for erhvervelsen. Underretning skal være modtaget i selskabet senest 4 uger efter, at ejerskifte eller pantsætning er sket. Indførelsen i fortegnelsen skal dateres. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen over anpartshaverne.

4.3. Ingen anparter har særlige rettigheder.

4.4. Ingen anpartshaver skal være pligtig til at lade sine anparter indløse hverken helt
eller delvist.

4.5. Såfremt en af parterne ønsker at afhænde sine anparter i selskabet, har den anden
part ret til at erhverve disse til kurs indre værdi uden tillæg af goodwill. Selskabets aktiver opgøres til handelsværdi ved enighed mellem parterne. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, skal de i enighed udpege en sagkyndig vurderingsmand, som bindende for begge parter fastsætter værdien af de aktiver, der måtte være uenighed om,.

Den part, der ønsker at overdrage sine anparter, skal ved anbefalet brev meddele dette til den anden part samt til selskabets bestyrelse.

Forkøbsretten skal være gjort gældende inden 4 uger fra tilbuddets modtagelse. Købesummen for anparterne vil være at betale kontant efter påkrav mod samtidig notering i anpartshaverfortegnelsen.

5. Likvidation
5.1. Såfremt én af anpartshaverne ønsker at afhænde sine anparter i selskabet og den
anden anpartshaver ikke ønsker at købe disse, kan hver af parterne fordre, at
selskabet opløses ved likvidation.

5.2. Hver af anpartshaverne har ret til halvdelen af selskabets nettoformue. Selskabets
eventuelle kunstgenstande værdisættes af parterne i enighed. Såfremt anpartshaverne ikke kan blive enige herom, fastsættes værdierne bindende af en af parterne i enighed udpeget sagkyndig vurderingsmand.

5.3. Brugsretten til navnet ”Socle du Monde” tilhører Herning Kunstmuseum. Såfremt
Herning Kunstmuseum derfor udtræder som anpartshaver i selskabet ophører selskabets ret til at benytte navnet, og Herning Kunstmuseum kan frit og uden begrænsninger i forhold til selskabet anvende navnet.


6. Regnskabsår
6.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Selskabets første regnskabsperiode
løber fra dato for selskabets stiftelse til 31/12 2003.

7. Tegningsregel
7.1. Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse.

8. Generalforsamling
8.1. Selskabets generalforsamling afholdes på selskabets hjemsted.

8.2. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

8.3. Generalforsamlinger indkaldes med 8 dages varsel ved almindeligt brev til hver enkelt anpartshaver.

8.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Eventuelt valg af revisor.
6. Eventuelt.

8.5. Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
8.6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at det øverste ledelsesorgan, revisor eller en anpartshaver har forlangt det.

9. Stemmeret
9.1. Hver anpartshaver har på generalforsamlingerne én stemme.

9.2. Alle beslutninger på generalforsamlingerne skal træffes i enighed. Hver anpartshaver kan kræve enhver for selskabet væsentlig beslutning forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Godkendes beslutningen ikke, er bestyrelsen forpligtet til at tage dette til efterretning og handle derefter.

10. Ledelse
10.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 12 medlemmer. Hver af anpartshaverne har, så længe de hver ejer 50% af anparterne, ret til at udpege 3 medlemmer af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

10.2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

10.3. Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabets virksomhed ansættes 2 direktører.
Direktørernes nærmere stilling kan af bestyrelsen fastlægges i direktørkontrakter.

11. Revision
11.1. Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

11.2. Revisor vælges på ubestemt tid og fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.


Således vedtaget den 16. juni 2003.

 
  Socle du Monde . Birk Centerpark 3 . 7400 Herning